Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ankstyvojo amžiaus vaikams sukurta aplinka, tenkina jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu. Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudus bendradarbiavimas su šeima. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama bendražmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos. Kiekvienais metais vyksta etnografiniai renginiai, vakaronės, kurie rengiami tėveliams, miestelio bendruomenei, Druskininkų ikimokyklinėms įstaigoms, kurorto šventėms. Dalyvaudama etnokultūros projektuose, įstaiga sudaro vaikams sąlygas išsiugdyti gebėjimą kurti patriotinėmis vertybėmis grįstą santykį su pasauliu. Ugdytiniai dalyvauja savivaldybės, respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose. Palaikomi ryšiai su Druskininkų savivaldybės kultūros židiniais, švietimo skyriumi ir švietimo centru.

Lopšelis – darželis ,,Liepaitė“ dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame ikimokyklinio ugdymo projekte ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. Direktorius ir pedagogai dalyvauja vadybiniuose, ugdymo turinio vadybos ir komandinio darbo mokymuose. 2010 m. rekonstruotame darželyje pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė. 2011 m. visos auklėtojos dalyvavo 4 ciklų mokymuose ,,Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų šiuolaikinių technologijų taikymo galimybės ugdymo procese“, įgijo kompiuterinio raštingumo įgūdžių bei žinių apie IKT taikymą ugdymo procese ir atliko praktines užduotis.