Tikslas:

Tikslas: Plėtojant bendradarbiavimą su šeima, siekti sėkmingo ugdymo proceso, užtikrinant sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymą(si).

Uždaviniai:

• Sudaryti įvairias, atitinkančias vaiko amžių ir poreikius sąlygas, perimti liaudies tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį per aktyvią vaiko veiklą.

• Diegti pažangius ugdymo metodus, tęsiant pozityvius vaiko-šeimos- pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, abipuse pagarba ir tarpusavio pasitikėjimu.

• Plėtoti estetiškų ir modernių aplinkų kūrimą, įtraukiant tėvus, socialinius partnerius.